ตารางแสดงเลขหมายให้บริการเกี่ยวกับงานโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT3G ระบบเติมเงิน Pre-Paid
ระบบ เบอร์ Main Menu เบอร์ตรง การใช้งาน
เสียงตอบรับ
IVR
*1777 กด 1
*1777 กด 2
*1777 กด 3
*1777 กด 4
*1777 กด 5
-
-
-
*1530
*8888
-
-
-
*1902
*1904
*1909
สอบถามข้อมูล
การเติมเงิน
ติดต่อโอเปอร์เรเตอร์
ทราบหมายเลขของคุณ
แก้ไขข้อมูลของคุณ (เลือกภาษา)
การเติมเงินด้วยบัตร TOT Prepaid
การโอนเงิน (ผู้โอนต้องลงทะเบียนหมายเลขก่อน)
สมัคร/ยกเลิกบริการเสริม
วีดีโอตอบรับ
IVVR
- *1900
(วีดีโอคอลล์)
วีดีโอแนะนำการใช้บริการ
ข้อความตอบรับ
USSD
*888*[รหัสบัตรเติมเงิน]#
*153#
*153*[n]# ได้แก่
*153*[1]#
*153*[2]#
*153*[3]#
*153*[4]#
*153*[5]#
*153*[6]#
*153*[9]#
*1991#
*1992#
*1994#
*1995#
*1996#
*1901#
*1903#
*1910#
*9201*num#
*9201*9*num#
*1801*รหัสเพ็กเกจ#
*1993#
*1803#
*1804#
-
-
ประเภทบริการ
ยอดเงิน
Voice
Data
โบนัสการโทร
SMS
HSPA
เงินโบนัส
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
การเติมเงินด้วยบัตร TOT3G Prepaid
การสอบถามยอดเงิน
การสอบถามยอดเงินแยกตามประเภทบริการ
ถามยอดเงินกระเป๋าหลัก
ถามยอดโบนัสการโทร (Voice)
ถามยอดโบนัสดาต้า (Data)
ถามยอดโบนัสการโทรรายเดือน
ถามยอดโบนัสข้อความสั้น (SMS)
ถามยอดโบนัสดาต้ารายเดือน (HSPA)
ถามยอดเงินโบนัส
สรุปหมายเลขบริการ (short code)
เปลี่ยนภาษา
Reset Pin สำหรับการโอนเงิน (ซิมแบบเติมเงิน)
ตั้งค่าอุปกรณ์อัตโนมัติ (OTA)
การโอนเงิน+วัน สำหรับโปร 3G Family เท่านั้น
การเติมเงินด้วยบัตร TOT Prepaid
การร้องขอและการโอนเงิน
สมัคร/ยกเลิกบริการเสริม
บริการแจ้งโทรกลับ (ภาษาไทย)
บริการแจ้งโทรกลับ (ภาษาอังกฤษ)
สมัครบริการเสริม TOPPING
ตรวจสอบปริมาณการใช้งานโปรโมชั่นเสริม (Topping up)
เปลี่ยนโปรโมชั่น
ซื้อวัน
ข้อความตอบรับ
USSD อื่นๆ
*151#
*106#
*179*ID13หลัก#
*165*1#
*165*2#
-
-
ขอรหัสเพื่อลงทะเบียนซิมเติมเงิน 2 แชะ
เปิด/ปิด Internet Roaming
ตรวจสอบการลงทะเบียนบัตรประชาชน
ตรวจสอบโปรโมชั่นที่ใช้
ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ ยอดการใช้งาน
Call Center 1777 - บริการพนักงานตอบรับทางสาย
หมายเหตุ [n] หมายถึง การกดหมายเลขที่ต้องการ
[1] หมายถึง กดเลข 1 ไม่ต้องใส่ [ ]