** ลูกค้าที่เคยลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับ SMS หรือ ไม่ได้ยืนยันรหัสจาก SMS Login
เข้าระบบด้วย USER/PASSWORD ที่ลงทะเบียนไว้ ระบบจะส่ง SMS ให้ใหม่ [คลิกที่นี้] ไปหน้า login
** ผู้ใช้ IPad หรืออุปกรณ์ที่ไม่สามารถรับ SMS ให้ลงทะเบียนผ่าน Call Center 1777
*หมายเลขโทรศัพท์ prepaid
  
*เลขที่บัตรประชาชน
  
*ชื่อ (ภาษาไทย)
  
*นามสกุล (ภาษาไทย)
  
*E-mail
  
*Password
  
*บ้านเลขที่
  
*หมู่
  
*ถนน
  
*แขวง / ตำบล
  
*เขต / อำเภอ
  
*จังหวัด
  
*เบอร์โทรสำหรับติดต่อ
  
*รหัสไปรษณีย์